خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان علی(به نقل از هرسی و گلد اسمیت)

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان علی(به نقل از هرسی و گلد اسمیت)

1046
0
پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان  توسط علی در سال ۱۳۹۳ طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان  می باشد. پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.طیف لیکرت به دست امده۸۸/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( ۲۰۰۲:۸) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: ۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و ۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سالهای اخیر به نقش ارزیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد می‌‌تواند انبوهی از مزیت‌ها را برای سازمان‌ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. لانجنکر و نیکودیم  (۱۹۹۶)، بیان کرده‌اند که سیستم ارزیابی عملکرد؛ الف) بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد، ب) الزامات کارآموزی کارمند را معین می‌کند ج) زمینه توسعه کارکنان را فراهم و تسهیل می‌کند، د) بین نتیجه‌گیری پرسنلی و عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار می‌نماید و هـ) انگیزش و بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد. همچنین رابرتس و پاولاک  (۱۹۹۶) معتقدند که ارزیابی عملکرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و توسعه‌ای از جمله، الف) برای ارزیابی عملکرد فردی بر حسب نیازهای سازمانی، ب) پیش‌بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصلاح یا تقویت رفتار آنها و ج) تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  عملکرد کارکنان  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۶ گویه ای پرسشنامه عملکرد کارکنان  می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
عملکرد کارکنان

۱۶-۱

دانلود:

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان علی(به نقل از هرسی و گلد اسمیت)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید