خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

678
0
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی توسط ناراسیمهان و همکاران در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است و اقای بحری ان را را در پژوهش خود بومی سازی نمود دارای ۸سوال در ۱ بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه ۷۹۴/۰ می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملکرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یک اصطلاح است.

– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.

– عملکرد در روانشناسی، آن چیزی است که بروز داده می‌شود.

– عملکرد در هنرهای نمایشی، نمایشی است که شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است.

– عملکرد، یک قضاوت توسط رقباست (مشکل اینجاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).

تعریف و مفهوم مدیریت عملکرد

تعاریف متعددی از مدیریت عملکرد شده است که در زیر به مواردی اشاره میشود:

مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی  و اثربخشی  صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد  بیشتر نسبت به کیفیت خدمات  منجر می شود.

با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یکسو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد. مدیریت عملکرد باعث می شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نمایند. از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرار پذیری آنها افزایش مییابد. مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشیهای رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر می‌گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان بکار می رود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  یکپارچگی عملکرد سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸گویه ای پرسشنامه عملکرد سازمانی می دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
عملکرد سازمانی

۱ تا ۸

دانلود:

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (۲۰۰۰)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید