خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ۲۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ۲۲ سوالی

842
0
پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی توسط محقق در سال ۱۳۹۵ ساخته شد.این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدفآن ارزیابی سرمایه اجتماعی در سازمان است و دارا ی یک بعد است .طیف لیکرت۸۴۰./ می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سرمایه اجتماعی 

ظاهرا بحث سرمایه اجتماعی ، اوّلین بار ، قبل از سال ۱۹۱۶ ، توسط هانی فان ، از دانشگاه ویرجینیای غربی (در امریکا) مطرح شد؛ اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی ، تا سال ۱۹۶۱ که توسط جین جاکوب در برنامه ریزی به کار برده شد ، شکل جدی به خود نگرفت .

اگر بخواهیم کاربردها ، اهداف و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود ، دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای دانشمندان گذشته و حال جستجو نماییم ، باید این ردیابی را از کتاب «سرمایه» کارل مارکس آغاز کنیم . او در این کتاب به مسئله «همبستگی از روی اجبار و ضرورت» می پردازد . بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی ، افراد را به سوی استفاده از انرژی و توانایی های بالقوه جمعی ، توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند .

رویکرد دیگر ، در آرای جورج زیمل قابل بازشناسی است ، جایی که او از مفهوم «داد و ستد» یا «بده بستان» صحبت می کند . مبنای این نظریه بر این نکته استوار است که افراد ، توقع دارند تا کمک و لطفی که نشان می دهند ، جبران شود . برخی این مفهوم را در مقابل ایثار و دگرخواهی تعبیر می کنند .

تعریف سرمایه اجتماعی

تعریف رایج سرمایه اجتماعی، در جریان اصلی جامعه­ شناسی آمریکایی، به ویژه در روایت کارکردگرایانه  آن عبارت است از روابط دو جانبه، تعاملات و شبکه­ هایی که در میان گروه­ های انسانی پدیدار می­گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعتی خاص، به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی، یافت می­شود. در مقابل، جامعه­شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می­گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه ­های اجتماعی، سلسله ­مراتب اجتماعی و قدرت تمایزیافته را تقویت می­کند(ادریج و زمی ،۲۰۱۵). با وجود این، نکات مشترک این دو دیدگاه در سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگی­ها، مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی، بهداشت و سلامت فردی و عمومی و در نهایت توسعه است (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۳). و به طور خلاصه می­توان آن را حاصل پدیده ­های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه­ های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کارگروهی (دورلاف  و همکاران  ۲۰۰۴؛ به نقل از بخشنده، ۱۳۹۳،ص ۲۱).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سرمایه اجتماعی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۲ گویه ای پرسشنامه سرمایه اجتماعی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
سرمایه اجتماعی

۲۲-۱

دانلود:

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید