خانه مدیریت ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ چیست؟

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ چیست؟

433
0
برند کارفرما

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اوایل سال ۱۹۹۰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ذﻫـﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن بلقوه ظهور پیدا کرد اﻣﺎ اﻣﺮوزه درﺳـﻄﺢ ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.واﺗﺴﻮن دﯾـﺎت ﺑﺮﻧـﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ را ﺑـﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻗـﻮل ﻫـﺎ و وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺗﺠـﺎرب ﮐـﺎری  ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدورواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﻤﺪان ﻓﻌﻠﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧـﺪ ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮی که کارمندان ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﺎری داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت و وﻋـﺪه ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  قرار گیرید ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺎی ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺪ ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﺪون ﺑﺮﻧـﺪ داﺧﻠـﯽ  کارﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ زودی درﺧﺸﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ در ﻣﯿـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی بریتانیا(ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ ازﻣﻔﻬﻮم واژه ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ )ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط دادن ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑـﺮای ﺳـﺎزﻣﺎن ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ار ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و اﻓـﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﺎم از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻧﺪﺳـﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺴـﯿﺎرﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در اﻓـﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻌﺪاد برنامه های اﺷﺘﻐﺎل دﺧﺎﻟﺖ دارد.

ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﯾﮏ ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی ﮐـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻫـﺎ و رواﺑـﻂ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﻣـﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﺮﮐﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ آن ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣـﯽ  شود.

تعریف برند کارفرما

ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﻗﺘﺼﺎدی و رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در اذﻫﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎزارﮐﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ های دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدن اﺳﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐـﺮدن ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد وﮐﺎرﮐﻨـﺎن آﯾﻨﺪه ﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ است.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ آن را از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎدﺗﻤﺎﯾﺰدر ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺬب ﮐﺎرﮐﻨـــــﺎن ﺑﺎاﺳـــــﺘﻌﺪاد ﺑـــــﺮای آﯾﻨـــــﺪه و اﯾﺠـــــﺎد اﻧﮕﯿـــــﺰه و ﺣﻔـــــﻆ ﮐﺎرﮐﻨـــــﺎن ﻓﻌﻠـــــﯽ ﺗﻌﺮﯾـــــﻒ ﻣـــــﯽ شود.

ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻼش ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺮای    ﺗﺮوﯾﺞ)ﻫﻢ در داﺧﻞ وﻫﻢ درﺧﺎرج (و اﯾﺠﺎد دﯾﺪ واﺿﺢ و روﺷﻦ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔـﺎوت و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺷﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﯾﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ وﻓﺎداری را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد اﺳـﺖ.

ﺷـﺮﮐﺖ از برند سازی ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﻧﯿـﺮو و درﮔﯿـﺮ ﮐـﺮدن آﻧﻬـﺎ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب، اﻧﺘﺨﺎب،ﻣﻌﺮﻓﯽ، اﻧﮕﯿﺰش، ﺗﻮﺳﻌﻪ و وداع تمام مراحل نیازمند برند سازی می باشند.

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید