خانه مدیریت نقش محیط فروشگاه در خرید کردن

نقش محیط فروشگاه در خرید کردن

610
0
نقش محیط فروشگاه در خرید کردن

محیط فروشگاه تاثیر بسزایی در خرید کردن مشتری دارد بدین صورت که تحقیقات زیادی طی سالیان متوالی این موضوع را تایید میکند.

ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ آن، اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺎﻣﺖ آن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ی ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻣﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷﮕ۱۲ﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﺴﺘﻦ  این کهﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺧﺮﻳﺪاران ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺗﺠﺎرب ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ اراﺋﻪ دهد.

ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺗﻤﺎﻳﻼت رﻓﺘﺎری

ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ را در ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺮورش داده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ادراﻛﺎت و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺸﺮی را ﻧﻴﺮو ﺑﺨﺸﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از داﻧﺶ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺪﻣﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮی را برسی میکند.

منظور از محیط خرید چیست؟

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ . ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺼﺮف ﻫﺎی ﺟﻮی ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ آن به ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮدن کارهای غیر ممکن است.

کاتلر محیط خرید را اینگونه تعریف میکند:

محیط خرید یاخدمت بخشی از بسته بندی کالا،محسوب میشود.

رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با تمرکز بر جنبه های محیطی ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی و ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و مشتریان دیگر نیز زیاد مهم است.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی بعدی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ(مانند:ﻧﻮر،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، رﻧﮓ، و وﻳﺘﺮﻳﻦ، و ﻏﻴﺮه )ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ادراک از ازدﺣﺎم و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن ) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را  در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ، و ﺣﺎﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ تاثیر می گذارد.

دسته بندی عوامل تاثیر گذار

در پژوهشی دیگر ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ. از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ :ﻧﻤﺎی ﻣﺘﺤﺮک، ورودی، وﻳﺘﺮﻳﻦ، ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف آن، و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪادی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺮک ﺑﻪ ﻫﺎ درﺳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ویژگی های ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺮﻳﺪ در رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ بر خرید دارد .

در ادامه مقالات بیشتری رائه می گردد.

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید