خانه مدیریت تاثیر اعتبار برند بر وفادار مشتریان

تاثیر اعتبار برند بر وفادار مشتریان

453
0
تاثیر اعتبار برند بر وفادار مشتریان

اعتباربرند

در این مقاله سعی می شود اعتبار برند بر وفادار مشتریان را برسی کنیم.در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺟﺎﻳﮕﺎه مناسب در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﻪ گونه ای است مصرف ﻛﻨﻨﺪه به گونه ای ﻛﻪ ﻣﺼﺮف کننده وﻓﺎدار ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋ ﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 اﻋﺘﺒﺎر برند ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ارزش ﺷﺮﻛﺖ و ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری در ﻛﺴﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﻳﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد دارد.

ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ  ﻣﻬﺎرت ﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎب ﺣﺮﻓﻪ ای، اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، از آن ﭘﺎﺳﺪاری ﻛﻨﺪ، ﻣﺼﻮﻧﺶ ﺑﺪارد، آن را ﺗﻘﻮﻳﺖ کند و مشتریان را به آن وفادار نماید.

نام تجاری خوب

ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮف  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻬﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ  ﻃﻮری  ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﯾﮏ  ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺎم های تجاری یکسان میانبری را در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده به وجود می آورد.

ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﮐﺜﺮ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب می ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط می ﺷﻮد ﮐﻪ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ شرکت هایی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮاست.

ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻗﻮی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﻮی در ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﺪید  به مراتب موفق تر است.

وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ نگرش ﻣﺜﺒﺖ دارد، ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی او ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر و ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺧﺮﻳﺪ آن در آﻳﻨﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ می شود. وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ و  ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری وﻳﮋه اﺳﺖ . وﻗﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻨﻨﺪ  ﺣﺠﻢ ﺧﺮﻳﺪﺷﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ،  ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﻲ را در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

برند به دو دلیل برای مشتری ارزش مند است.

اول این ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ادراک ﺷﺪه  ﻣﺼﺮف را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و دوم در گزﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﻲ از ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ داراﻳﻲ استراتژیک ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺴﻮب گردد.

بدین معنی که برند می تواند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﻳﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺮ  گرﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰاﻧﻲ از ﺗﺮدﻳﺪ را در  مورد وعدهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ داده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

از اﻳﻦ رو ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، ﺑﺎ ﻧ ﺸﺎن دادن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  داده اﻧﺪ، دارای انگیزه می شود.

اعتبار برند و بقای شرکت

مزیت رقابتی در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻛﻼس ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺗﻼش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﺑﺎزار، ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ در ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ از  دیدگاه ﺳﻮﻳﻴﻨﻲ و ﺳﻮاﻳﺖ در اﺛﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﺮآوردن و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ آن  ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن وﻋﺪه داده ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎی دارای ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻲ و ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ زﻣﺎن، ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺘﺮی – ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺠﺎد و ﻣﺘﺒﻠﻮر میﮔﺮدد. اﮔﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود، ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﻴﻦ می رود.

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید