خانه مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ و کابرد های آن در رشته های علوم رفتاری

رفتار سازمانی چیست؟ و کابرد های آن در رشته های علوم رفتاری

803
1
رفتار سازمانی چیست؟ و کابرد های آن در رشته های علوم رفتاری

رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  

رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ(ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ )ﮐﺎرﻫـﺎ و ﻧﮕـﺮش ، اﻗـﺪاﻣﺎت،ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻀـﺎوت ﺷـﻬﻮدی ﺧـﻮد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ به او یادآور می شویم،که شما غذای مناسب نخورده اید لباس مناسب نپوشیده اید و … ولی این نمیتواند ما را از اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و ﻗﻀﺎوت ﺷﻬﻮدی ﺑﺎز دارد.

در رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﻨﻈﻢ (ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺷﻬﻮدی ﺷـﻮد.

ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣـﺪارک و ﺷـﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐـﻪ در ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ای ﻣﻌﻘـﻮل و ﺣﺴـﺎب ﺷـﺪه ، ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ در ﭘﯽ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻣﯽ آﯾـﺪ.

روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ به ﻧﺘﺎﯾﺞ  درستی دﺳﺖ ﯾـﺎﺑﯿﻢ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ، ﺑـﺮ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻫﺎی ارﻣﻐﺎن  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﯾـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ.

کاربردهای رفتار سازمانی

رفتار سازمانی یک رشته کاربردی از علوم رفتاری است و بر پایه چندین رشته علوم رفتاری قرار دارد که عبارتند از : روان شناسی ، جامعه شناسی اجتماعی ، مردم شناسی و علوم سیاسی ، روان شناسی در سطح خرد و بقیه در سطح کلان نقش ایفا می کنند .

۱روان شناسی :

علمی است که در پی سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاه درصدد تغییر رفتار افراد انسانی برمی آید . در این علم رفتار فردی مطالعه می شود . پس این علم در سطح خرد ، در مطالعه رفتار سازمانی ایفای نقش می کند .

روان شناسان به موضوعاتی چون پنداشت ، ادراک ، شخصیت ، یادگیری ، آموزش ، رهبری موثر ، نیازها و نیروهای انگیزشی ، رضایت شغلی ، فرآیندهای تصمیم گیری ، ارزیابی عملکرد ، سنجش نوع نگرش افراد ، شیوه های گزینش کارکنان ، طرح ریزی شغل و تنش های کار می پردازند.

۲جامعه شناسی :

جامعه شناسان سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقش هایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند .

جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان در ارائه رفتار سازمانی نقش دارند و زمینه های مورد توجه آنان پویایی گروه ، طرح ریزی تیم ها ، فرهنگ سازمانی ، ساختار و تئوری سازمان ، بوروکراسی (دیوانسالاری) ، ارتباطات ، مقاوم فرد ، قدرت و تضاد یا تعارض است .

۳روان شناسی اجتماعی :

یکی از زیرمجموعه های روان شناسی است که در آن دو رشته روان شناسی و جامعه شناسی ترکیب شده اند .

در این رشته به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود.  یکی از موارد مورد توجه این رشته پدیده تغییر است (یعنی چگونه می توان موانعی را که بر سر راه تغییر است ،از میان برداشت ) . روان شناسان اجتماعی به سنجش نگرش های در حال تغییر ، الگوهای ارتباطی ، راه هایی که فعالیت های گروه می تواند نیازهای فردی را تامین کند و فرآیند تصمیم گیری گروه توجه دارند .

۴مردم شناسی :

عبارت است از مطالعه درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت .

متخصصان مردم شناسی توانسته اند در درک فرهنگ سازمانی ، محیط های سازمانی و تفاوت بین فرهنگ های ملی ما را یاری کنند .

۵علوم سیاسی :

عبارت است از مطالعه رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی . دانشمندان این رشته به تضاد یا تعارض ساختاری ، تخصیص قدرت و شیوه ای که افراد از قدرت برای تامین منافع خود استفاده می کنند ، پرداخته اند .

توجه : واحد مورد تجزیه و تحلیل روان شناسی ، فرد – جامعه شناسی ، گروه و سازمان – روان شناسی اجتماعی ، گروه – مردم شناسی ، گروه و سازمان – علوم سیاسی ، سازمان است.

یک نظر

  1. […] رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم عملیات، اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل میدهند . که هدف آن فراگیری مدیریت رفتار سازمان و چالشهای محیط کار در جهت : ارتقای سطح رفتاری مدیران و سرپرستان در تعامل با پرسنل ، افزایش سطح بهره وری و انگیزش کارکنان ، بهبود و توسعه مهارتهای انسانی ، پیش بینی و کنترل رفتار سازمانی و در نهایت به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان ها است. […]

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید