خانه مدیریت تاثیر استرس شغلی بر افراد

تاثیر استرس شغلی بر افراد

423
1
تاثیر استرس شغلی بر افراد

استرس شغلی

فشار های ﻋﺼﺒﻲ(استرس شغلی) ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان   ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ   وﺟـﻮد آورﻧﺪه ی اﻣﺮاض روﺣﻲ، ﺟﺴـﻤﻲ و رﻓﺘـﺎری اﻧﺴـﺎن   ﻫـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن، روان  ﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده اﺳـﺖ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳﺘﺮسﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  ﺧﺴـﺎرت ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی آن اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻢ و روان اﻓﺮاد اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳـﺘﺮس ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎری   ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ارﺗﺒﺎط داﺷـﺘﻪ و ﻳﺎ در اﻳﺠﺎد، ﺗﺤﻮل و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﻘﺶ دارد بعد دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼﻗﻪ  ﻣﻨﺪی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﺮس شده اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ .

استرس شغلی در سازمان

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانستت  که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند.

  استرسی است که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن متی شتود  . در ،به بیان دیگر استرس ناشی از شغل این تعریف چند نکته نهفته است: شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است (کار آزموده است یا تازه کار )  و چه نوع شخصیتی از خود در محیط کارشان ،میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط موجود چقدر است می دهد.

 استرس شغلی چنین است: کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای است که خواستهای محیط کار (و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن)  بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها بر آید .این تعریف بته ، بافت روابط فرد با محیط نظر دارد .

تعریف استرس شغلی

اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ ﻋﺒـﺎرت  اﻧـﺪ از ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎی ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ آزاردﻫﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ  ﻫـﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﻐﻞ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻳـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﺑﺮوز ﻣﻲ کند.اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﻲ را  ﻣـﻲ  ﺗـﻮان روی   ﻫـﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺮس زا و آن ﮔﻮﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺷـﻐﻞ  داﻧﺴـﺖ  ﻛـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  اﻓـﺮاد  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑـﻪ اﺳﺘﺮس زا ﺑﻮدن آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.

درﺗﻌﺮﻳﻔﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖﭼﻨﻴﻦ  آﻣﺪهاﺳﺖ: ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و وﻳﮋﮔـﻲ  ﻫـﺎی  ﻓـﺮدی  ﺷـﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ  ﻛﻪﺧﻮاﺳﺖ ، ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر (و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن )ﺑﻴﺶ از آن  اﺳـﺖ  ﻛـﻪ  ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه انها براید.

تاثیرات نامطلوب استرس شغلی بر سلامت بدن

.ﺗــﻨﺶ ﺷــﻐﻠﻲ دارای ﻋــﻮارض و  ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻤﻲ،  رواﻧـﻲ،  رﻓﺘـﺎری   و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ : ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎی   ﻋﺮوﻗﻲ، ﮔﻮارﺷﻲ، اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت و  ﺣﻮادث اﺳﺖ. ﻋﻮارض رواﻧﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ از  ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﻋﺼﺒﻲ رواﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎری  ﻫـﺎی  ﺷـﺪﻳﺪ  رواﻧـﻲ را   در ﺑﺮ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﻴﻪ و ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺷـﺎﻣﻞ  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  اﺷـﺘﻬﺎ،  ﺑـﻲ  ﺧـﻮاﺑﻲ،  ﺗﻜـﺎن  ﻋﺼـﺒﻲ،   ﺳـﺮدرد، ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ، ﻧﺎﺧﻦ  ﺟﻮﻳـﺪن و  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﻤﺮﻛـﺰ.  ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺗﺸﺪﻳﺪ و اداﻣﻪ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺮ روی ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی واﺿـﺢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  اﻓﺴـﺮدﮔﻲ،  اﺧـﺘﻼﻻت  اﺿـﻄﺮاﺑﻲ،  ﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻔﺮم و دردﻫﺎی ﺳﺎﻳﻜﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ . دﻫﺪ  ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  ﻏﻴﺒـﺖ از  ﻛـﺎر،  ﻣﺼـﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت، ﺧﻮاب، اﺧﺘﻼل  ﺳﻮءﻣﺼﺮف دارو، اﻟﻜﻞ و اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻌﺎدل رواﻧـﻲ در زﻧـﺪﮔﻲ، ﻋﻤﻠﻜــﺮد و رﺿــﺎﻳﺖ ﺷــﻐﻠﻲ در ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ  ﻫﺰﻳﻨﻪ های درمانی و سازمانی منجر شده است.

اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ  ی رﻓﺘـﺎری ودرﻧﺘﻴ ﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛـﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ی ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔـﺮدد ؛  زﻳـﺮا ﻛﺎرﻛﻨــﺎن در ﻣﻌــﺮض اﺳــﺘﺮس دﭼــﺎ ر ﺿــﻌﻒ ﺷــﺪه و از روﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  و اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ  علاقگی و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺳـﺎزﮔﺎری  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ، ﺑـﺮوز ﻣﺸـﻜﻼت در  اﻣﺮﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ ی، اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و کاهش ارزش های شغلی کارکنان است.

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید