خانه مدیریت پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(۲۰۱۷)

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(۲۰۱۷)

531
0
پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(2017)

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب توسط قی و همکاران در سال ۲۰۱۷ ساخته شده است ودارای ۱۰ سوال در ۴ بعد(استراتژی هزینه،استراتژی کیفیت، استراتژی تحویل، استراتژی انعطاف پذیری) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه ۸۱۹/۰ می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تولید ناب:

تولید ناب در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به­کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است. بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می‌تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد.

مدیریت زنجیره تامین:

مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه سازى فعالیت‌هاى زنجیره تامین و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازى فعالیت‌ها در زنجیره تامین تــــولید و عرضه محصول.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  استراتژی زنجیره تامین ناب نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۲گویه ای استراتژی زنجیره تامین ناب می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
استراتژی هزینه

۱ تا ۳

استراتژی کیفیت

۴ تا ۶
استراتژی تحویل

۷ تا ۸

استراتژی انعطاف پذیری

۹ تا ۱۰

دانلود پرسشنامه:
پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب قی و همکاران(۲۰۱۷)

محصولات مکمل:
پرسشنامه استاندارد زنجیره تامین الکترونیک گاسکران و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب و چابکی قی و همکاران(۲۰۱۷)

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید