خانه Uncategorized ادبیات نظری بازاریابی داخلی

ادبیات نظری بازاریابی داخلی

566
3
internal-marketing

ادبیات نظری بازاریابی داخلی

ادبیات نظری بازاریابی داخلی:ابتدا تعریف مختصری از بازاریابی داخلی انجام دهیم

بازاریابی داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندیهای آنها

با توجه به مطالعات پیشین یکی از مهمترین عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان برنامه و استراتژی های بازاریابی می باشد. اجرای یک برنامه بازاریابی درونی برای آموزش، انگیزش، هدایت و رهبری نیروی کار به سطوح بالاتر عملکرد و خشنودی کمک می کند.

پرسشنامه استاندارد عملکرد کسب و کار(۱۳۹۶)

در بازاریابی درونی این نکته وجود دارد که کارکنان، بازار داخلی درون سازمانی را شکل می دهند؛ یعنی سازمان یک بازار درونی است که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی است و تأمین نیازهای این مشتریان درونی برای موفقیت سازمان لازم و ضروری است.

زیرا که برآورده ساختن نیاز کارکنان موجب افزایش انگیزش آنان و در نتیجه افزایش سطح رضایت آنان می شود که در نهایت موجب وفاداری بیشتر آنان به سازمان شده و کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان را ارتقا می دهد.

اگر نیازها و انتظارات آنها تأمین نشود و به آن ها به عنوان یک دارایی هزینه ای و نه به عنوان سرمایه اصلی سازمان نگریسته شود، ارائه محصول و خدمات مناسب و ارزشمند به مشتری ممکن نخواهد بود. بازاریابی درونی باید مقدم بر بازاریابی خارجی باشد، در غیر این صورت سازمان ممکن است خدمتی را به مشتری پیشنهاد دهد که از انجام آن ناتوان است.

نارور و اسلاتر ( ۱۹۹۰ ) نیز بیان داشته اند که توسعه رویکرد بازاریابی درونی به ایجاد فرهنگی منجر می شود که به کاراترین و اثربخش ترین شکل، رفتارهایی را شکل می دهد که به تدارک خدمات برتر به مشتری منجر خواهد شد.افزایش اهمیت نقش کارکنان در صنایع خدماتی، سازمان های خدماتی را به سمت پذیرش بازاریابی درونی و نتایج آن هدایت کرده است تا با کارکنان به مانند مشتریان رفتار کنند.

پژوهش های متعدد نشان می دهند به کارگیری بازاریابی داخلی ابزاری مفید برای توانمند کردن سازمان در پاسخگویی مؤثر به مشتریان و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است. نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد که بازاریابی داخلی بر متغیرهایی همچون تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، بازارگرایی ، کارآفرینی سازمانی و عملکرد تاثیرگذار می باشد.

برای خرید ادبیات نظری بازاریابی داخلی کلیک فرمایید.

3 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید