خانه مدیریت ادبیات نظری استراتژی یادگیری

ادبیات نظری استراتژی یادگیری

514
2
learning

ادبیات نظری استراتژی یادگیری

ادبیات نظری استراتژی یادگیری بیشتر بر روی انواع یادگیری استراتژی های یادگیری سازمانی و انواع سطوح یادگیری تمرکز دارد

در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهد. تغییرات محیطی، سازما نها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط خود، به دنبال بهترین راه کارها و رویه ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست یابند بنابراین یکی از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداکثر اثر بخشی است.

ادبیات نظری مزیت رقابتی

مسلماً محیط متغیر امروز، به سازمان ها اجازه نخواهد داد که در مقابل فشارهای ناشی از مهارت ها، توانایی ها و فناوری های رقباء به صورت سنتی و همیشگی اداره شوند. بستر سازی، زمینه سازی یادگیری و آموزشی سریعتر از رقباء میتواند به سازمان ها کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد؛ بنابراین گرایش به سمت یادگیری فردی و سازمانی، اساس بقاء و بهبود عملکرد سازمانی است.
کاملترین تأثیر یادگیری بر زندگی را میتوان در ادبیات فارسی و در مصرع آشنایی که بی شک هر ایرانی بار ها آن را شنیده است، جستجو کرد توانا بود هر که دانا بود، یادگیری امر ساده ای نیست

با این حال تلاش سازمان ها برای سفر موفقیت آمیز به ماوراء ، شرایط موجود یادگیری سازمانی را به یک هنجار و یک ضرورت تبدیل کرده است. بی گمان اگر به افراد فرصت داده شود، آنان قادر خواهند بود که فارغ از سطح سازمانی خود یک کار خوب انجام دهند. این فرصت زمانی به افراد داده می شود که سازمان (اعم از دولتی، صنعتی و بازرگانی) برای کارکنان خود امکان افزایش دانش، بهبود مهارت و تغییر رفتار مطلوب را فراهم آورد.

به این ترتیب از سویی سازمان به کارایی بالاتری دست مییابد و از سوی دیگر شخص در انجام جریان امور و وظائف شغلی خود پیشرفت مینماید.
در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده میشود، سازمان ها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش بر انگیزتر میشوند . تغییر و تحول جزء لاینفک دنیای امروز است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است.

سازمان ها با ساختارهای بزرگ، سنتی و غیر منعطف، دیگر قادر به ادامه حیات در چنین محیط هایی نخواهد بود و در دنیای پررقابت امروز باید یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی جهت سازگاری با این تغییرات و کنترل آنها مجهز سازند . امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده میشود به عنوان یک عامل مهم و حیاتی مینگرند.

به بیان دیگر سازما ن هایی در برابر تغییرات و تحولات موفق و پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش)خود را بهبود و توسعه بخشند، اما در این میان نکته قابل توجه این است که حصول دانش و دست یابی به اندوخته های دانش سازمان، بدون یادگیری ممکن نمیباشد.

یادگیری دستیابی به کلیه دارایی های دانشی و در نتیجه سرمایه نامشهود میباشد.
در رابطه با ضرورت و اهمیت یادگیری در توسعه سازمان میتوان این گونه بیان نمود که:

یادگیری به عنوان یک ابزار تکنیکی مهم، جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاً افزایش کارایی و اثر بخشی میباشد بکار میرود.

یادگیری عامل مهمی است که عناصر و افراد مختلف درگیر، در فرآیند توسعه سازمان را به یکدیگر مرتبط میسازد.

یادگیری قلب تغییر، تحول و بهبود سازمانی است.

سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف میکند:
اقدام: انجام یک وظیفه با کار در قالب چارچوب موارد مشابه تجربه شده؛
تامل: مشاهده اعمال و افکار خود و کالبد شکافی کارهای انجام شده؛
ارتباط: خلق ایده هایی برای اقدام وساماندهی آنها در قال بهای جدید؛
تصمیم: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام.

با انتخاب رویکرد مناسب از میان احتمالات حاصل از مرحله ارتباط سنگه این چهار عنصر را در قالب حلقه های یادگیری فردی، تیمی و سازمانی بکار میگیرد.
در این ارتباط داجسون معتقد است که سازمان ها یاد میگیرند تا قدرت سازگاری و کار ایی خود را در مقابل تغییرات محیطی اصلاح و بهبود بخشند .گرانتهام نیز اظهار میکند که یادگیری، سازمان ها را قادر میسازد سریع تر و مؤثرتر در مقابل محیط پویا و پیچیده عکس العمل نشان دهد.

دانلود ادبیات و مبانی نظری استراتژی یادگیری

2 نظرات

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید