خانه مدیریت ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

699
0
ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات  نظری استراتژی بازاریابی: در تعریف از دیدگاه براین، مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیمها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین میکند.

مقدمه ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمیتوانند مناسب تغییرات باشند. هنگامی که تغییرات جزیی بود میتوانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمیتوان از تصمیمگیری های مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربه مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد. بنابراین فرآیند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه میگذرد، یعنی کسی که دارای درک مستقیم از امور است و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیلهای علمی در هم میآمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها و کشمکشها را فراهم مینماید .


توسعه بر مبنای هر کدام از الگوهای موجود، بدون توجه و در اختیار گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی شده و مدیریت شده، امری محال و غیر ممکن است. بهینه سازی استانداردهای زندگی در جامعه و کار در سازمان مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمان های اقتصادی و اجتماعی است. و برای رسیدن به چنین موقعیتی ناچار از بهینه سازی و اصلاح ساختار بینشی، دانشی و عملی در مقوله مدیریت هستیم تا بتوانیم بهرهوری را افزایش دهیم و از ظرفیت ها، فرصت ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نماییم و موقعیت های اقتصادی بیشتر و بهتری را برای کشور یا سازمان خود فراهم سازیم.


استراتژی

استراتژی از یک اصطلاح یونانی بر گرفته شده است. بد نیست ابتدا به ریشه لغوی استراتژی اشاره شود. واژه استراتژی به معنای ago به معنی ارتش و stratos به معنای فرمانده ارتش، مرکب از strategema رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد.
در جای دیگر استراژی (Strategy) بدین شکل تعریف میشود: مجموعهای از اهداف اصلی و سیاستها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونهای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه نوع سازمانی فعالیت میکنیم و یا میخواهیم به چه نوع فعالیت یا کسب و کاری بپردازیم.
با این مقدماتی که گفته شد برای دانلود و خرید ادبیات و مبانی نظری استراتژی بازاریابی کلیک فرمایید

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید