خانه مدیریت پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(۲۰۰۴)

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(۲۰۰۴)

598
1
ادبیات نظری اثربخشی تبلیغات

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(۲۰۰۴)

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها توسط آندره در سال ۲۰۰۴طراحی شد. ۴۴ سوال در ۳ بعد طراحی شد.این پرسشنامه جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (۲۰۰۴) طراحی شده است. وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است. چند نمونه از مطالعات وی عبارت‌اند از: ترغیب رفتار عملکردمدار برای نیل به نتایج برتر (۲۰۰۴)، نقش عوامل رفتاری و فرهنگ‌های ملی در ایجاد سیستم‌های مؤثر مدیریت عملکرد (۲۰۰۶)، تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد: مطالعه‌ای موردی در یکی از شهرداری‌های هلند (۲۰۰۶)، و تأثیر مدیریت عملکرد بر نتایج سازمانی یک بانک (۲۰۰۷).
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می شود.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها نمرهای است که کارکنان به سوالات ۴۴ گویه ای پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
ساختاری ۱ تا ۱۴
رفتاری ۱۵ تا ۳۹
همسویی ۴۰ تا ۴۴
برای خرید این محصول کلیکفرمایید

یک نظر

  1. […] مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی  و اثربخشی  صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد  بیشتر نسبت به کیفیت خدمات  منجر می شود. […]

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید