خانه Uncategorized مزایای مدیریت استراتژیک

مزایای مدیریت استراتژیک

967
4
مزایای مدیریت استراتژیک

 مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک رویکردی بر مبنای تعامل مدیران در همه سطوح سازمانی و کسب وکار تاکید نموده و نتایج رفتاری مشخصی را به همراه دارد که مشخصه نظام تصمیم گیری مشارکتی است به همین علت بررسی تشخیص و ارزیابی دقیق تاثیر فرموله کردن استراتژی بر عملکرد سازمان و یا کسب وکار اغلب نیازمند مجموعه ای از معیارهای مالی و غیره میباشد که اثربخشی مدیران را مورد ارزیابی قرار میدهند.

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

سود اوری مدیریت استراتژیک

به هر حال سودآوری ناشی از طرحهای استراتژیک و مدیریت تغییرات محیطی را میتوان در توسعه فعالیتها و افزایش بهره وری و تحقق اهداف و اثربخشی فرآیند مدیریت علمی جستجو نمود. علاوه بر این موارد زیر را نیز میتوان در سودآوری مدیریت استراتژیک مطرح نمود:
فرآیند فرموله کردن استراتژی، توانائی های سازمان و کسب و کار را برای حل مسائل افزایش میدهند.

ادبیات نظری مدیریت استراتژیک
۲) مدیران با تشویق و پاداش دادن به زیردستان موجب توجه آنها به ملاحظات برنامه ریزی شده، میگردد و بدین طریق در پیش بینی و هدایت کار بوسیله کارکنان یاری و کمک میشوند.
۳) تصمیمات استراتژیک مبتنی بر گروه باعث تعامل هرچه بیشتر میان همه سطوح شده در نتیجه مناسبترین راه حلها را در اختیار مدیران قرار میدهد و به همین علت اخذ تصمیماتی بهتر محصول این فرآیند خواهد بود

دلیل این امر این است که. نخست اینکه تولید استراتژی های مختلف از طریق تعامل گروهی تسهیل میگرددیگر اینکه بررسی و ارزیابی انتخابها بهبود مییابد چرا که اعضای گروه پیش بینی هایی را بر اساس برداشتهای تخصصی ارائه مینمایند.

ادبیات نظری استراتژی یادگیری
۴) انگیزش کارکنان جهت درک بهتر آنها از رابطه بهره وری که در هر طرح استراتژیک روشن
گشته و بهبود مییابد به عبارت دیگر زمانی که کارکنان و یا نمایندگان آنها در فرآیند فرموله کردن استراتژی مشارکت داشته باشند فهم بهتری از اولویتها و سیستم پاداش سازمان و یا کسب وکار داشته و بنابراین انگیزه بیشتری برای رفتار در جهت اهداف خواهند داشت.
۵) شکاف و اصطکاک در فعالیتها و در میان افراد و گروههای گوناگون به دلیل مشارکت آنها در فرموله کردن استراتژی باید کاهش یابد چرا که فرآیند مذکور به روشن کردن نقشهای مختلف کمک مینماید و شکل گیری جلسات گروه که در مراحل مختلف فرآیند فرموله کردن استراتژی بوجودمی آید فهم مسئولیتهای افراد گروههای فرعی را افزایش داده و مشخص تر مینماید.
۶) مقاومت در مقابل تغییر کاهش مییابد و مشارکت مورد نیاز به حذف عدم اطمینان که با هر تغییر همراه بوده و ریشه اصلی مقاومتها است کمک مینمایند، اگر چه مشارکت بدون اختیار و اقتدار تصمیم گیری ممکن است چندان مطلوب نباشد.

مزایایی برنامه ریزی استراتژیک از نظر لازنس

از نظر ویلیام و لارنس مزایای برنامه ریزی استراتژیک بشرح زیر میباشد:
۱- برنامه ریزی استراتژیک هدایت کننده میباشد و جهت مسیر فعالیتها و عملیات سازمان را مشخص ساخته و بعنوان راهنمای سازمان عمل مینماید.
۲- جهت گیری آینده، اولویت ها را مشخص نمود و تصمیمهای امروز را در پرتو پیامدهای آینده اتخاذ مینماید.
۳- نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان را انجام میدهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر قرار میدهد.
۴- با اوضاع و شرایطی که بسرعت دستخوش تغییر میشوند به روش کارساز برخورد نموده و کار تیمی و تخصصی کارشناسی ایجاد مینماید.
۵- با نگرش بلند مدت به پیش بینی آینده میپردازد و از این رو اطلاعاتی را در خود دارد که برای اقدامات دراز مدت مدیران مفید میباشد.
۶- پیش بینی استراتژیک در سراسر واحدهای سازمانی از جمله کلیه سیستمهای اداری میسر بوده و بجای اینکه عملی مکانیکی باشد نقش محوری افراد، گروهها و نفوذ فرهنگ سازمانی را به رسمیت میشناسد

پرسشنامه استاندارد رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک فالشاو و همکاران(۲۰۰۶)

4 نظرات

  1. […] مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی  و همکاران،۱۳۸۶). ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺧﻄـﺮ ﭘـﺬﻳﺮی راﺑﻄـ ﻪ ای اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻣـﻞ ﻃـﺮﻓﻴﻦ در ﻳـﻚ راﺑﻄـﻪ اﺳـﺖ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ داﻧﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻋﻀﺎی راﺑﻄﻪ ﺷﻮد . […]

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید