خانه اموزش نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد)

نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد)

485
0
نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد)

نگارش پایان نامه(صفحات داخلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد):فونت حروف این آئین‌نامه با برنامه Word تایپ شده و قطع رساله A4 (21 × ۵/۲۹) در نظر گرفته شده است.

الف-  صفحات فرعی

  1. شماره صفحات فرعی بصورت حروف ابجد ( أ-  ب- ج- ……) است که باید ۵/۱ سانتیمتر بالاتر از پائین صفحه و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد که این شماره‌گذاری از «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می‌شود.
  2. اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید (آستر بدرقه ) به ترتیب  صفحه شبیه به طرح جلد  به زبان فارسی با تاییدیه هیأت داوران با فونت ۱۶ B-nazanin برجسته می باشد ، تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه با فونت ۱۴ B- nazanin  ، منشور اخلاق پژوهش بافونت IranNastaliq-15 ، می باشد که شماره نیز ناپدید باشد.
  3. صفحه­ی بعد از منشور اخلاق پژوهش « بسم الله …..» ،با فونت نستعلیق بدون شماره صفحه می باشد.
  4. صفحات بعدی به« تقدیم به » و «سپاس گزاری» اختصاص دارد که تیتر«تقدیم به» و « سپاس گزاری » با فونت ۱۴ B- nazanin برجسته یا ۱۴ B- nazanin برجسته نوشته شده و فاصله آن از بالا ۸ سانت و از سمت راست ۳ سانت باشد.  فاصله تیتر تا متن ۱۵/۱ سانت و فاصله متن نیز از سمت راست ۳ سانت و از سمت چپ صفحه ۳/۲ می باشد. مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند.

  1. صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد. در اولین صفحه، فاصله تیتر « فهرست مطالب» نسبت به بالای صفحه ۸ سانت است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط قرار می گیرد و با فونت ۱۴ B- nazanin   برجسته نوشته می‌شود. یک سانتیمتر پائین تر از تیتر فهرست مطالب، با فونت ۱۴ B- nazanin  برجسته کلمات «عنوان» و «صفحه» نوشته شود. فاصله « عنوان » تا سمت راست صفحه ۳ سانتیمتر و فاصله «صفحه»  تا سمت چپ صفحه ۳/۲ سانتیمتر باشد. ۱۵/۱ سانتیمتر پائین‌تر از عنوان و صفحه با فونت ۱۴ B- nazanin  به ترتیب عناوین و شماره صفحه‌ها نوشته شود. کل عناوین با ۱۴  B- nazanin نازک وفاصله ۱۵/۱ سانتیمتر از هم و فقط فصل بندی ها بصورت بولد نوشته می شوند.

اگر فهرست مطالب از یک صفحه تجاوز کرد، صفحه بعدی آن فاصله تا بالای صفحه ۲/۳ سانتیمتر در نظر گرفته شود. صفحات «فهرست» با حروف الفبای أبجد، شماره‌گذاری شده و در وسط و پائین صفحه انجام گیرد.

  1. در صورت نیاز فهرست جدول‌ها، نمودارها، شکل‌ها و نقشه‌ها بعد از فهرست مطالب با همان شرایط تایپ می‌گردد
  2. فونت نوشته در صفحه (طرح جلد انگلیسی) Times New Roman14 برجسته می باشد. ( رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه عنوان Sc. و رشته های علوم انسانی عنوان M.A.) . این صفحه بصورت نگارش مجلات انگلیسی صحافی گردد.)
  3. نگارش پایان نامه
  1. «چکیده انگلیسی» Abstract : فونت تیتر این صفحه  Times New Roman نازک ۱۴ میباشد.                 تیتر”Abstractرا در سمت چپ صفحه و فاصله آن تا بالای صفحه ۸ سانت و تا سمت چپ ۵/۳ سانت نوشته و ۱۵/۱ سانت پائین تر نوشتن متن شروع می‌شود، که فاصله متن Abstract تا سمت چپ صفحه ۳ سانت و تا سمت راست ۳/۲ سانت وفونت آن Times New Roman نازک ۱۴ و حداکثر دریک صفحه نوشته می‌شود

ب) صفحات اصلی:

  توالی صفحات پایان‌نامه یا رساله براساس طرح پیشنهادی استاد راهنما تنظیم گردد:

نگارش پایان نامه

    «چکیده»

خلاصه فارسی پایان‌نامه «چکیده» اولین صفحه اصلی با شماره صفحه ۱ مشخص می‌شود و حداکثر در ۲ صفحه و با فونت ۱۲ B- nazanin  برجسته تایپ شود. فاصله تیتر «چکیده» نسبت به بالای صفحه ۸  سانت و در سمت راست صفحه می‌باشد که فاصله آن تا سمت راست صفحه ۳ سانت می‌باشد. ۱۵/۱ سانت پایین‌تر از تیتر چکیده ، متن چکیده شروع شده که فاصله آن از سمت راست کاغذ ۳ سانت و از سمت چپ کاغذ ۳/۲  سانت باشد.کلید واژه نیز در پایان چکیده قرار می گیرد.

    «مقدمه»

      تیتر «مقدمه» نسبت به بالای صفحه ۸ سانتیمتر و در سمت راست صفحه نوشته شود و فاصله آن تا سمت راست صفحه ۳ سانتیمتر و با فونت ۱۴ B- nazanin  برجسته گذاشته شود.——– ۱۵/۱ سانت پایین‌تر از تیتر مقدمه ،متن آن با فونت ۱۴ B- nazanin نازک وفاصله آن تا سمت راست صفحه ۳ سانت و از سمت چپ صفحه ۳/۲  سانت میباشد.

در صفحات اصلی پایان‌نامه بعد از چکیده و مقدمه، فصل‌ها « با پیشنهاد استادان راهنما و مشاور» آغاز می‌شود.

نگارش پایان نامه

تذکر:

  • در اولین صفحه آغاز هر فصل، فاصله اولین سطر آن نسبت به بالای صفحه ۸ سانتیمتر می‌باشد و در بقیه صفحات فاصله تا بالای صفحه ۲/۳ سانتیمتر می‌باشد.

       صفحات اصلی می‌بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر ۱۶ سانتیمتر و فاصله سطرها از یکدیگر ۱۵/۱ سانتیمتر در نظر گرفته شود. متن آن با فونت ۱۴ B- nazanin  نازک و تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر ۲۴ سطر می‌باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ ۳ سانتیمتر و از سمت چپ ۳/۲ سانتیمتر باشد. ابتدای هر پاراگرف با ۵/۰ نیم سانتیمتر تو رفتگی شروع می شود و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه ۳ سانتیمتر باشد.

فاصله «شماره صفحه» تا پایین صفحه ۵/۱ سانتیمتر باشد و کاملاً در وسط قرار گیرد. ضمناً در صورتی‌که متن به زبان انگلیسی می‌باشد، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ ۳ سانتیمتر و از سمت چپ ۳/۲ سانتیمتر باشد.

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید