خانه اموزش پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(۲۰۰۲)

2338
5
پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(2002)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری توسط باس و الیو(۲۰۰۲) طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال  در ۴ بعد(رهبری خدمتگزار، رهبری تحول آفرین، رهبری اقتضایی، رهبری کاریزماتیک)می باشد. هدف از طراحی مشخص نمودن سبک رهبری سازمان می باشد.طیف لیکرت به دست امده۷۴۷/. می باشد.

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(۲۰۰۲)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رهبری خدمتگزار :

نظریه رهبری خدمتگزار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شد. به عقیده گرین لیف سازمان ها آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمی کنند.از این رو، انگیزه و هدف خود را از طرح کردن نظریه رهبری خدمتگزار، تشویق رهبران به خدمت رسانی و تاثیر بر جامعه می داند و خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است.

رهبری تحول آفرین :

رهبری تحول آفرین یعنی تعهد به افزایش فرآیندهای بسیار دشوار با نتایج مثبت برای ارتقای کیفیت تصمیم گیری رهبری

صاحب نظران اعتقاد دارند که رهبری تحول آفرین با عملکرد سازمانی رابطه دارد و بر آن تاثیر می گذارد.

رهبری اقتضایی :

در این نظریه ها بر یک سبک و شیوه رهبری تاکید نبوده و روش واحد در رهبری غیر واقعی و غیر عملی قلمداد گردیده است. در نظریه های وضعی و اقتضایی بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها شیوه مناسب و مطلوب رهبری تعیین گردید درواقع سبک رهبری تابع متغیرهایی چون رهبر، پیرو و موقعیت می باشد.

رهبری کاریزماتیک:

رﻫﺒﺮی ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻـﻔﺘﻲ اﺳـﺖ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ درک ﭘﻴـﺮوان از رﻓﺘﺎرﻫـﺎی رﻫﺒـﺮ. به ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻓﺮدی، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺴﺖ؛  ﺑﻠﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی رﻫﺒـﺮ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـ ﻲآﻳـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨـﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪی رﻓﺘـﺎری را ﻛـﻪ ﺷـﻜﻞ دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ ﺻـﻔﺎت ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک رهبری نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۶گویه ای پرسشنامه سبک رهبری می­دهند.

دانلود پرسشنامه:پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باس و الیو(۲۰۰۲)

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
رهبری خدمتگزار ۱-۴
رهبری تحول آفرین ۵-۸
رهبری اقتضایی ۹-۱۲
رهبری کاریزماتیک ۱۳-۱۶

5 نظرات

  1. با سلام و قت بخیر
    برای دانلود این پرسشنامه سبک رهبری باس و الیوا باید چه کار کنم چون آیکنی برای دانلود یا خرید وجود نداشت

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید