خانه مدیریت فرهنگ سازمانی و نقش آن در بهبود مدیریت تحول

فرهنگ سازمانی و نقش آن در بهبود مدیریت تحول

69
1
فرهنگ سازماني و نقش آن در بهبود مديريت تحول

در عصر کنونی،تحول سازمانی یکی از سیاستهایی است که توسط اغلب سازمانها پیگیری می شود و در خصوص آن برنامه ریزی  صورت می پذیرد. به طور کلی تحول به مجموعه تغییرات در نظام اداری و اجرایی سازمانها اشاره دارد که به بهبود رویه خدمت رسانی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریانفافزایش رضایت و دقت انجام امور منجر می شود.

به اعتقاد کارشناسان، تحول سازمانی  مزیت های فراوانی برای سازمانها به همراه دارد. کنی (۲۰۰۹) بیان می کند. که، روابط وسیع میان کارکنان و سرپرستان و افزایش مشارکت کارکنان مدیران ، بهبود شایسته سالاری ، مستمر بهبود و پیشرفت مداوم، آموزش مستمر و تشویق به یادگیری برنامه ریزی صحیح و پویا ،توانمندسازی کارکنان و بکارگیری جنبه های فناوری و نوآوری از جمله مهمترین مزیت های تحول سازمانی می باشد.

فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به‌تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می‌شود. ولی درباره فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده است که هیچ‌یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت است درحالی‌که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می‌کند تا درباره چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می‌شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. بنابراین می‌توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است.

فرهنگ سازمانی پدیده‌ای است که در سازمان است و همه اعضاء اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نا مرئی هدایت می‌کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوه ایجاد و دوام آن به ما کمک می‌کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم.

مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می‌سازند، راهی که بر آن پایه به‌طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌کنند و شیوه‌ای که به‌طور واقعی با هم رفتار می‌کنند تعریف می‌کند.

مدیریت تحول سازمانی چیست؟

تحول سازمانی از سازمانها و همچنین افرادی که درون سازمانها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کارکرد بهتر می شود، سخن به میان می آورد.

تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستمها، رفتار سازمانی، نظریه سازمان، عمل مدیریت به دست می آید.

ماحصل این علوم، تحول سازمانی است، که برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و محیطش و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر استراتژی، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارائه می دهد. این رهنمودها از طریق برنامه ها و فعالیت های ایجاد تغییر که هدف آنها رفع مشکل در شرایط خاص و مسئله ساز است، اجرا می شود.

رهبران و مجریان تحول سازمان، به کمک یکدیگر برنامه های تحول سازمان را اداره می کنند. مجریان تحول سازمانی مشاورینی هستند که در زمینه نظریه و عمل تحول سازمان، آموزشی لازم و کافی دیده اند و پویایی و تغییر سازمانی را درک کرده اند. این افراد ممکن است عضو سازمان باشند (مشاوران داخلی) یا از خارج از سازمان دعوت به مشاوره شوند (مشاوران خارجی ).

تغیر فرهنگ سازمانی راهکار بهبود تحول سازمانی

بــرای تغییــر در فرهنــگ ابتــدا بایــد وضعیــت موجــود فرهنگــی ســازمان بررســی و شناســایی گــردد، ســپس بایــد الگویــی از فرهنــگ مطلــوب تبییــن شــود و بــا معیارهایــی کــه از پیــش تعییــن شــده انــد وضــع موجــود را بــا وضــع مطلــوب مقایســه نمــوده و روش هایــی بــرای تغییــر  برگزیــده شــود، ســپس الگو هــای تعییــن شــده بــرای دســتیابی وضعیــت مطلــوب اجــرا نمــوده و بــه صورت مــداوم  ۲آن را مــورد ارزیابــی نمــوده تــا در صــورت نیــاز آن را تغییــر  دهیــم . در شــکل توضیحــات ذکــر شــده بــه تصویــر در آمــده اســت.

نکتــه قابــل تامــل در چرخــه فــوق ایــن اســت کــه ارزیابــی و کنتــرل بایــد بــه صــورت مســتمر صــورت پذیــرد زیــرا در صــورت انحــراف از الگــوی مطــرح شــده  امکان پذیــر نخواهــد بــود. لــذا بایــد ًاصــاح آن پــر هزینــه خواهــد بــود و گاهــا دقــت نظــر داشــت تــا انحرافــی در اجــرای الگوها شــکل نگیــرد. تجربه نشــان داده اســت کــه انســان تمایلــی بــه تغییــرات ناگهانــی نــدارد و حالــت تدافعــی بــه خــود گرفتــه و ایســتادگی می کنــد ولــی بــا تغییــرات تدریجــی خــود را ســازگار می کنــد.

یک نظر

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید