خانه مدیریت مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

207
0

مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):تکنولوژی از دو واژه یونانی تکنو و لوژی تشکیل شده است. در زبان فارسی و صنعت معمولا به معنای فناوری بکاربرده گرفته می­شود. در حقیقت عبارت است از مجموعه ای ازفرآیندهای فیزیکی، روش ها ، فنون، ابزار و تجهیزاتی که به وسیله آن ها محصولی ساخته می­شود و یا خدمت هایی ارائه
می­شود(طباطبائیان،۱۳۸۷،ص۴۵). به عبارت دیگر تکنولوژی عبارت است از دانش سیستماتیکبرای تولید محصول، بکارگیری یک فرآیند و یا ارائه یک خدمات، این دانش ممکن است بهیکی از شکل های اختراع و طراحی صنعتی یا خدمات ارائه شده توسط متخصصان باشد(پادیلا[۱]،۲۰۰۸). این دانش در حقیقت دارایی نامشهودیاست که ایجاد، منتقل، کسب و در نهایت کنار گذاشته می­شود. در چارچوب کسب و کار٬تکنولوژی کاربرد علمی دانش مهندسی در جهت درک٬توسعه و یا کاربرد محصولات٬خدمات٬ فرایندها و عملیات است(دستجردی و همکاران،۱۳۸۹،ص ۱۱۵).

مبانی نظری و پیشینه تکنولوژی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)تکنولوژی از دو واژه یونانی تکنو و لوژی تشکیل شده است. در زبان فارسی و صنعت معمولا بهمعنای فناوری بکاربرده گرفته می­شود. در حقیقت عبارت است از مجموعه ای ازفرآیندهای فیزیکی، روش ها ، فنون، ابزار و تجهیزاتی که به وسیله آن ها محصولیساخته می­شود و یا خدمت هایی ارائه می­شود(طباطبائیان،۱۳۸۷،ص۴۵).

به عبارت دیگر تکنولوژی عبارت است از دانش سیستماتیکبرای تولید محصول، بکارگیری یک فرآیند و یا ارائه یک خدمات، این دانش ممکن است بهیکی از شکل های اختراع و طراحی صنعتی یا خدمات ارائه شده توسط متخصصان باشد(پادیلا[۱]،۲۰۰۸). این دانش در حقیقت دارایی نامشهودیاست که ایجاد، منتقل، کسب و در نهایت کنار گذاشته می­شود. در چارچوب کسب و کار٬تکنولوژی کاربرد علمی دانش مهندسی در جهت درک٬توسعه و یا کاربرد محصولات٬خدمات٬ فرایندها و عملیات است(دستجردی و همکاران،۱۳۸۹،ص ۱۱۵).

تعریف جامع تکنولوژی عبارت است از مجموعه ای متشکل از اطلاعات٬ ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشات گرفته اند و در توسعه٬ طراحی٬ تولید و بکارگیری محصولات٬ فرایندها٬ سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می­گیرند(قریب نژاد،۱۳۹۱،ص ۲۳).

۲-۲ اهمیت تکنولوژی

کریس فلوید تکنولوژی را به دلایل زیر مهم و بحرانی توصیف می نماید :

 1- تکنولوژی برای موفقیت در فعالیت تولیدی و حتی برای موفقیت بی شماری از فعالیتهای خدماتی ضروری است.

 2- تداوم نوآوری تکنولوژی یگانه راه زندگی بخش برای رشد بلند مدت بوده و بکارگیری تکنولوژی در بلند مدت باید مدیریت گردد.

 برخی دیگر از صاحبنظران بر اهمیت تکنولوژی از دیدگاه صرفا اقتصادی تاکید نموده و آنرا به دلیل اثر قابل ملاحظه بر ارزش مصرفی هر عامل تولیدی و ترکیب آن و نقش تعیین کننده بعنوان شاخص سرمایه گذاری نیروی کار لازم و نحوه مدیریت مهم می­شمارند(دستجردی و همکاران،۱۳۸۹،ص ۱۲۰).

نواز شریف از تکنولوژی بعنوان شاخص سرمایه و ابزاری ضروری برای کلیه داده های اقتصادی و قویترین عامل تغییر در کشورهای درحال توسعه یافته و در حال توسعه نام برده و آنرا سلاح اصلی توسعه معرفی می نماید. وی به وجود یک رابطه دو طرفه بین تغییرات تکنولوژی اشاره نموده و معتقد است تکنولوژی نه تنها باعث تغییر می شود بلکه خود پاسخی به تغییر در جامعه است. تکنولوژی (یا ترکیبی) از همه تکنولوژی های موجود، در مقطعی از زمان، در چگونگی توسعه جامعه به عنوان یک عامل فشار عمل می کند(خلیل طارق،ترجمه باقری،۱۳۸۶،ص ۴۵-۴۶).

تکنولوژی زیر بنای موفقیت در کسب و کار٬تولید محصول و نیز بسیاری از خدمات است و بدون استفاده موثر از تکنولوژی نمی­توانخود را در موقعیت رقابتی قرار داد به عبارت دیگر تکنولوژی عامل اصلی برای متمایزسازی محصولات٬ کاهشهزینه ها٬ ایجادفرصت های جدید کسب و کار (یا مقابله با تهدیدات ناشی از جایگزینی) و تسهیل کننده وپشتیبان تغییرات راهبردی است(اثباتی و همکاران،۱۳۸۸،ص ۱۶۷).
دانلود 


[۱] Padilla

پاسخ دادن

لطفاً نظرتان را بنویسید
نامتان را وارد نمایید